(Ver)huurvoorwaarden: 2015

1. Huurvoorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane huurovereenkomsten. Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van reden door ons worden ingetrokken.
2. Alle prijzen zijn in Euro´s exclusief BTW.
3. Alle verhuurprijzen zijn per dag en voor eenmalig gebruik. Voor de langere verhuur termijnen gelden speciale condities. De verhuurder heeft het recht een borgsom te vragen.
4. Annuleringskosten: 7 dagen voor leveringsdatum 10%, 3 dagen voor leveringsdatum 50%, op de leveringsdatum 100% van het factuurbedrag.
5. Alle betalingen dienen à contant bij aflevering te geschieden, tenzij door beide partijen anders is overeengekomen. Indien betaling op rekening is overeengekomen zal, bij opdrachten onder €100,00, een bedrag van € 4,95 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
6. Betaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden.
7. Indien geen betaling volgens de in artikel 5 gestelde termijn plaatsvindt, behoudt de verhuurder zich het recht voor een incassoprocedure te starten, waarbij alle incasso kosten ten laste van de huurder komen.
8. De gehuurde goederen worden door verhuurder schoon afgeleverd.
9. Op de afgesproken retourdatum dient huurder zorg te dragen dat alle gehuurde goederen schoon en op de begane grond ingepakt klaar staan voor transport. Indien de goederen vuil of alleen gespoeld retour komen, wordt het schoonmaken door ons in rekening gebracht waarbij de kosten € 29,50 per uur bedragen.
10. Santé Jr. verhuur vrijwaard iedere schade die gamaakt is aan de gehuurde materialen. Dit is alleen van toepassing als uw hiervoor een verzekering bij ons afsluit. Santé Jr. verhuur heeft haar en zijn personeel verzekerd tegen het veroorzaken van schades via Inter Polis.
11. Bij vervoer door huurder of derden is het risico van vermissing, breuk of beschadiging voor de huurder.
12. De door Santé Jr. verplichte verzekering geldt niet indien huurder een vracht- en/of aanhanger huurt. Huurder dient in dat geval zelf voor een adequate verzekering zorg te dragen
13. De gehuurde goederen worden door verhuurder op de begane grond afgeleverd.
14. Bij vermissing, breuk of beschadiging is de huurder aansprakelijk, aan hem zal de vervangingswaarde in rekening worden gebracht.
15. Indien de weersomstandigheden het niet (langer) toelaten, met het oog op eventueel te verwachten schade aan onze eigendommen (bijvoorbeeld: tentopbouw met veel wind) heeft Santé Jr. het recht een opdracht ter plekke te annuleren, of tijdens de verhuurperiode te onderbreken.
16. De huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na in ontvangstname te controleren. Klachten van de huurder moeten op straffe van het vervallen van het recht om te reclameren op de bezorgdag aan de verhuurder worden medegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.
17. Santé Jr. kan diverse dranken voor u bestellen. Hiervoor geldt dat alle door de huurder geopende flessen en/of fusten bier waarvan het zegel is verbroken, in zijn geheel betaald moeten worden.
18. Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
19. Het bezorgen en ophalen in Alphen aan den Rijn is gratis.
20. Transport buiten Alphen aan den Rijn bedraagt € 0,70 per gereden kilometer. Indien voor het transport een vrachtwagen ingezet moet worden wordt een bedrag van € 0,90 per gereden kilometer in rekening gebracht exclusief kosten Eurovignet (belasting snelwegen).
21. Facturen dienen binnen 7 dagen betaald te worden. Indien er binnen 7 dagen niet betaald is zal er 5% rente en 7,50 toeslag in rekening worden gebracht.